LOR gydytojas Jonas Statkevičius

Jonas Statkevičius, dirbdamas Žvalgybos skyriuje, 1921 – 1922 metais klausė paskaitas Aukštųjų kursų Medicinos skyriuje, buvo tikrasis I – II semestro klausytojas. Buvo išduotas Studijų pažymėjimas. I – II semestro egzaminus laikė iš: fizikos, neorganinės chemijos, botanikos, anatomijos. Mokslas buvo mokamas. Teko pakloti 125 auksinus ne tik už mokslą, bet ir už priemones (LCVA, F. 631, ap. 7, b. 395, l. 40, 42, 43). 1922 metų kovo 27 Jonui  įteiktas Aukštųjų kursų baigimo Pažymėjimas Nr. 394. Dokumente rašoma, kad Statkevičius baigė Medicinos skyrių (LCVA, F. 631, ap. 7, b. 395, l. 7).

J.Statkevičiau kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.

Kad galėtų tęsti studijas Lietuvos universiteto Medicinos fakultete, teko prašyti leidimą iš Žvalgybos skyriaus viršininko.  Rašė, kad jam stojant į Lietuvos universitetą reikalingas viršininko leidimas ir sutikimas ,,todėl prašau išduoti man atitinkamą leidimą“(LCVA, F. 930, ap. 1, b. 336, l. 17 a.p.).   1922 metų kovo 17 d. leidimas Nr. 1330 buvo gautas. Dokumente rašoma, kad ,,Liudijama, kad prie pastojimą į Lietuvos universitetą mobilizuoto kario Statkevičiaus Jono, kilusio iš Panevėžio apskr. Ramygalos valsč., Papiškių kaimo, nieko prieš neturima. Liudijimas duotas pristatymui Lietuvos universitetui“ (LCVA, F. 631, ap. 7, b. 395, l. 1 3). 1922 11 15 gautuose liudijimuose Nr. 5306 ir 1922 11 17  Nr. 378 rašoma, kad J. Statkevičius atleidžiamas iš karo tarnybos į I rūšies atsargą.