LOR gydytojas Jonas Statkevičius

Ligoninė pagal įsigytą naujausią medicinę įrangą atitiko aukščiausius to meto Europinius standartus, lygiavosi su Kauno dr. J.Basanavičiaus vardo karo ligonine. 1936 metais ligoninėje buvo 150 lovų. Tad suprantama, į mažą ir nedidelį Panevėžio miestą noriai vyko dirbti jauni specialistai. Pavyzdžiui: atvyko dirbti moterų ligų gyd. Kazys Gudelis, Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės Vaikų ligų skyriaus gyd. Mykolas Marcinkevičius, moterų ligų gyd. Vladas Dalinda, Kauno akių klinikos asistentas gyd. Andrius Bridžius, aviacijos leitenantas, vidaus ligų ir ANG – LOR gyd. Juozas Vileišis, gyd. chirurgė Marijam Todesaitė- Blatienė, medicinos studijas baigusi Palermo medicinos institute, rengologė gyd. Varnauskienė, 7-ius metus vadovavusi Miuncheno klinikos rentgeno kabinetui, Lietuvos universiteto Ausų, nosies ir gerklės ligų (ANG – LOR) klinikos asistentas gyd. Jonas Statkevičus, kilimo nuo Panevėžio rajono ir kiti specialistai. Dirbo aukštos kvalifikacijos žydų tautybės medikai, pavyzdžiui:  Rentgeno kabineto gyd. Mauša Epšteinas, medicinos studijas pradėjo Ciuricho universitete, studijas baigė Charkovo universitete, gyd.Teodoras Gutmanas – vidaus ir nervų ligos, studijas baigė Tartų universitete, gyd. Bencijonas Aizinbudas – studijavo mediciną Bazelio universitete ir Maskvos universitete ir kt.

Remdamasi LCVA dokumentais, žurn. ,,Medicina“ straipsniais, gyd. J.Statkevičiaus atsiminimais, Panevėžio respublikinės ligoninės archyvo dokumentais ir kita medžiaga apžvelgsiu ilgą ir turiningą mediko darbą, visuomeninę veiklą.