LOR gydytojas Jonas Statkevičius

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Mokslas karo mokykloje. KAM žvalgybos skyriaus raštvedys

1920 metų vasarą Jonas Statkevičius buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Išvyko į Vilnių. Tarnavo Vilniaus miesto Piliečių apsaugos valdybos Pasų skyriaus raštvedžiu. Tai liudija LCVA saugomas dokumentas – Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Vilniaus miesto Piliečių apsaugos valdybos 1920 10 22 Nr. 50 liudijimas, kad Jonas Statkevičius tikrai tarnavo Vilniaus miesto Piliečių apsaugos valdybos raštvedžiu ir jam prašant 1920 metų spalio 22 d. buvo atleistas iš minėtų pareigų. Dokumentą pasirašė Vilniaus miesto Piliečių apsaugos vadas ir Kauno miesto milicijos vadas, sekretorius (LCVA, F. 930, ap. 1, b. 336, l.7). Taigi palikęs lenkų užgrobtą Vilnių, Jonas atsikėlė gyventi į Kauną. Greit, savaitės bėgyje, įstojo į Karo mokyklą. Buvo įrašytas į paruošiamosios grupės kandidatų sąrašą, o nuo 1920 metų liepos mėn. tapo I kuopos kursantas. Tačiau po pusmečio trukusio mokslo, 1921 metų kovo 10 d. dėl sveikatos problemų buvo atleistas iš Karo mokyklos ir paskirtas į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Kauno etapo skirstymo punktą, viršininko žinion (LCVA, F. 930, ap. 1, b. 336, l.44). 1921 03 17 priimtas į naujas pareigas – KAM butų skyrių vyresniuoju raštininku. 1921 05 02 Jonui suteiktas jaunesniojo pusk. laipsnis ir paskyrimas Kauno rajono darbų vykdytojo vyresniuoju raštininku (LCVA, F. 930, ap. 1, b. 336, l.42 a. p.).

LCVA saugomi dokumentai liudija, kad J.Statkevičius tarnavo KAM žvalgybos skyriuje. Jam, kaip Generalinio štabo Žvalgybos skyriaus tarnautojui, jaun. pusk. buvo suteikta teisė su savimi nešioti šaunamąjį ginklą. Jonas dirbo raštinės vedėjo padėjėju. Jam buvo skirtas sauso maisto davinys (LCVA, F. 930, ap. 1, b. 336, l.40). Nuo 1922 metų birželio 2 d. dirbo Žvalgybos skyriaus registratoriumi su komandos viršininko teisėmis (LCVA, F. 930, ap. 1, b. 336, l.40).