Panevėžio kraštietis, astrofizikos patriarchas, astronomijos dr. Antanas Juška (1902 – 1985)

2002 m. sausio 27 d. sukako 100 metų, kai gimė žymus Panevėžio kraštietis, astrofizikos patriarchas, astronomijos dr. Antanas Juška.

Lankstinukas A.Juškos jubiliejaus minėjimui.
aut.J.V.Čiplytė

Antanas Juška gimė 1902 m. sausio 27 d. Geležių kaime, Vadoklių valsčiuje (Panevėžio r.), pasiturinčių sodiečių šeimoje. Simboliška, kad kūdikį krikštijo to meto iškilus Vadoklių parapijos klebonas Juozas Balvočius (J.Gerutis), kuris žinomas kaip vienas iš  pirmųjų Lietuvoje lietuviškai parašęs ir išleidęs astronomijos knygą ,,Sodiečių dangus“ (1909). Simboliška ir tai, kad kunigo palaima buvo skirta Antanukui, būsimam jo minčių tęsėjui. Antanas Juška mokėsi Ramygalos progimnazijoje, o nuo 1911 m. Panevėžio realinėje gimnazijoje. Buvo uolus ateitininkas.

1918 m. paskatintas tėvų išvyko į Vilnių tęsti mokslo Vytauto Didžiojo gimnazijoje (Vilniaus I berniukų gimnazija). 1919 m. gimnaziją baigė labai gerais pažymiais. Buvo puikus Ateitininkų organizacijos pirmininkas (A. Juška – vienas pirmųjų lietuviškos gimnazijos I laidos abiturientas). 1919 m. Antanas grįžo į tėviškę.

Pakviestas Ramygalos progimnazijos direktoriaus B. Liesio, pradėjo mokytojauti. Darbas mokykloje patiko, nes, pasak Juškos, jis jau turėjęs praktikos kaip repetitorius. Ramygaloje mokytojavo vienerius metus. Per šį laikotarpį Antanas Juška rengė ir leido laikraštėlį ,,Ramygalos žodis“, rengėsi studijoms Vokietijoje. 1920 m. be stojamųjų egzaminų buvo priimtas į Berlyno universiteto matematikos fakultetą.  Studijavo matematiką, fiziką, chemiją, 1922 – 1925 m. Getigeno universitete – astronomiją. Jam suteikta fizikos, astronomijos, matematikos mokytojo kvalifikacija. Toliau tęsė studijas, klausė A. Einšteino paskaitų. 1929 m. už parengtą disertaciją (vokiečių k.) ,,Šviesumo pasiskirstymas Saulės paviršiuje“, Antanui Juškai buvo suteiktas  filosofijos daktaro laipsnis. 1924 m. Antanas sukūrė šeimą. Vedė ramygalietę mokytoją Oną Drąsutytę. Dr. A. Juška didesnę gyvenimo dalį praleido Vilniuje. Ėjo atsakingas pareigas valstybės institucijose. Nuo 1934 m. buvo Švietimo ministerijos Kultūros departamento direktorius. Nuo 1939 m. – Valstybės teatro direktorius. Po pusmečio paskirtas Vilniaus srities ir miesto Švietimo ministerijos įgaliotiniu.