Gydytojas Juozas Vileišis (1895 – 1971)

Juozas Vileišis, kaip buvęs Voronežo dviejų mėnesių karinių kursų klausytojas, dabar kaip karys medikas, 1919 metų pabaigoje buvo pašauktas į armiją. Iki 1920 metų pabaigos tarnavo Ukrainos bolševikų armijoje, kovose su ,,Vrangeliu Ukrainoje“, dirbo gydytojo padėjėjo pareigose (LCVA. F. 930, ap.5 , b. 3017, l. 44).

Ilgesys Lietuvos. Maskva

1918 metų vasario 16 d. paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, pažadino daugeliui žmonių norą  kuo greičiau iš Rusijos grįžti į laisvą Lietuvą. Kelionei ruošėsi ir Juozas Vileišis. Jis pasirinko kelionės maršrutą – per Maskvą į Lietuvą. 1920 metų vasarą Juozas (24 m.) tikėjo gauti darbo Lietuvos ambasadoje Maskvoje (ambasadorius poetas J. Baltrušaitis). Kreipėsi į Tarnybą prie Lietuvos Įgaliotinio grąžinimui tremtinių į Lietuvą. Pasisekė. Užpildė anketą, nurodydamas kur ir kada gimė – kaimas Medinių, Panevėžio apskritis, tautybė – lietuvis, R-kat., politinė partija – bepartinis, baigtas mokslas – studentas – medikas, 4 semestrai, Charkovo universitetas, ar buvo teisiamas – nebuvau, sveikatos stovis – sergu (lotynu kalba parašė ligos pavadinimą), asmeniška pastaba – įstojau tarnystėn laikinai. Parašas, Maskva, 1920 m. rugpjūčio mėn. 10 d. (LCVA. F. 383, ap. 3 , b. 134, l. 98).

Taip pat tikėdami gauti pragyvenimui lėšų, anketas užpildė šie asmenys: Antanas Bružas, g. 1893, kilimo nuo Kauno apskr., Ruvinas Rubinšteinas, 29 metų amžiaus, kilęs nuo Utenos, Juozas Avižienis, 22 m. amžiaus, nuo Šiaulių apskr.., Liucija Janužytė, 22 m. amžiaus, Mintauja, Stanislovas Radzevičius, 29 m. amžiaus,  ir kiti (LCVA. F. 383, ap. 3 , b. 134, l. 98).   Nepasisekė rasti dokumentų, įrodančių, kad minėti asmenys gavo darbą  Tarnyboje prie Lietuvos Įgaliotinio grąžinimui tremtinių į Lietuvą. Tačiau, LCVA saugomas dokumentas liudija, kad Juozas Vileišis kurį tai laiką gyveno Maskvoje, turėjo Lietuvos ambasados Maskvoje išduotą pasą 1920 m. spalio 26 d. Nr. 555, tuo pačiu turėjo diplomatinį pasą Nr. 624, išduotą 1920 m. spalio 31 d., kuriame rašoma: ūgis – 183 cm., akys rudos, plaukai tamsiai geltoni, veidas pailgas (LCVA. F. 383, ap. 2 , b. 433, l. 5, 5 a. p.).  Juozas Vileišis dirbo Lietuvos ambasados Maskvoje sekretoriumi-kurjeriu. Tai liudija išlikęs dokumentas, pažymintis, kad 1920 m. lapkričio 13 d. kurjeris J. Vileišis iš Maskvos į Kauną pristatė siuntinį su ginklais. Siuntinį priėmė Umbrasas, karininkas, 9 pėst. k. Kun. Vytenio pulko kapitonas (LCVA. F. 383, ap. 3 , b. 153, l. 19).