Gydytojas Juozas Vileišis (1895 – 1971)

Remdamasi archyviniais dokumentai iš LYA, LCVA, LVIA, žiniasklaidos straipsniais leidiniuose: ,,Gimtasis kraštas”,  ,,Mūsų kraštas”, ,,Panevėžietis” ,,Panevėžio apskrities balsas”, ,,Panevėžio garsas”, ,,Panevėžio balsas”, žurn. ,,Medicina”, dr. Jono Aničo knygos ,,Vytautas, Juozas ir Vincas Vileišiai. Trečioji karta” (2000) fragmentais ir kita dokumentine medžiaga sukursiu gyd. Juozo Vileišio gyvenimo ir veiklos  fragmentus.

Danutės Vileišytės krikštynos. Iš kairės antroje eilėje 1-as gyd. J. Vileišis ir 2-as gyd. S. Mačiulis, 5-tas J. Lindė-Dobilas. Kun. Povilas Šidlauskas. Krikšto motinėlė – Vanda Mačiulienė. Panevėžys, 1932

Medinių kaimas, Pasvalio rajonas. Vilniaus miestas

Pasvalio rajono Medinių kaimas – įžymių visuomenės, politikos veikėjų: inž. Petro Vileišio (1851 – 1926), tech. Anupro Vileišio (1854 – 1946), gyd. Antano Vileišio (1856 – 1919), kun. Juozo Vileišio (1858 – 1886), teisininko Jono Vileišio (1872 – 1942), gyd. Juozo Vileišio (1895 08 21 – 1971 12 02) ir kitų gimtinė.

Gydytojo Juozo Vileišio tėvų Kazimiero (1852 – 1916) ir Rozalijos (1871 – 1945 ) šeimoje augo keturi vaikai. Tėvai turėjo 37 ha dirbamos žemės. Gyveno pasiturinčiai, tačiau šeimai nutarus ir tėvo Juozo broliui gyd. Antanui Vileišiui sutikus, mažasis Juozukas, būsimas gydytojas, buvo išvežtas į Vilnių, gyd. Antano ir Emilijos Vileišių namus (šeima savų vaikų neturėjo). Brolio sūnų Juozuką mylėjo, leido į mokslus, drauge meldėsi Šv. Mikolojaus bažnyčioje, bendravo su Vileišių genties žmonėmis. Paskatintas dėdienės Emilijos, Juozas 4 metus mokėsi Vilniaus amatų mokykloje ir įgijo tekintojo-mechaniko specialybę (LCVA. F. 930, ap.5 , b. 3017, l. 44). Ar Juozas buvo patenkintas įgyta specialybe? Pasirodo, kad ne. Toliau mokėsi Vilniaus vyrų gimnazijoje, tačiau prasidėjęs Pirmasis Pasaulinis (1914 metų) karas nutraukė mokslą. Devyniolikametis jaunuolis su visa Vilniaus vyrų gimnazijos bendruomene pasitraukė į Voronežą. Ryšys su tėvų šeima ir globėjais nutrūko. Teko savarankiškai gyventi, mokytis. Gyveno Voroneže, Charkove, Maskvoje.

Gyvenimas Rusijoje

Juozas Viliešis Voronežo Martyno Yčo privačioje vyrų gimnazijoje tęsė mokslus. Jo mokslą rėmė krikštatėvis Anupras Vileišis, dirbęs brolio inž. Petro Vileišio tiltų statybos firmoje.