Gydytojas Juozas Vileišis (1895 – 1971)

1934 metais Panevėžio miesto Tarybos sprendimu gyd. J. Vileišis buvo patvirtintas Sanitarijos komisijos pirmininku. Komisijos nariai skaitė paskaitų ciklą sanitarijos klausimais, rengė kursus ir kt. Apie šios komisijos nuveiktus darbus visuomenę informavo miesto žiniasklaida – ,,Panevėžio balsas“, ,,Mūsų kraštas“. Pavyzdžiui, 1934 metais Sanitarijos komisija tikrino turguje parduodamų pieno produktų ir miesto kepyklų produkcijos kokybę, gilinosi į darbuotojų naktinės pamainos darbo grafikus, žmonių sveikatą ir kt. 1934 m. gyd. J. Vileišis organizavo  Centrinio knygyno ir Šaulių teatro salėje paskaitą ,,Cheminė apsauga“. Pranešimus skaitė gyd. J. Vileišis, ats. leit. Kaškauskas, kap. Stakionis, chemikas-vaistininkas Puodžiūnas, chemijos mokytojas Morkūnas. Klausė per 200 žmonių (,,Mūsų kraštas“, 1934 12  02, Nr. 48, p. 15).

Gyd. J. Vileišis buvo aktyvus Lietuvių inteligentų klubo Panevėžio skyriaus narys. Klubo nariai įsipareigojo vesti kultūrinį darbą. Pirmieji paskaitas skaitė: gyd. J.Vileišis, mokytojas J. Elisonas, inž. J. Barisas (,,Mūsų kraštas“, 1934 08  12, Nr. 32, p. 11). Šv. Velykų proga klubo nariai aplankė Šv. Vincento Pauliečio draugiją, aukojo po 5 litus (,,Mūsų kraštas“, 1934 04  01, Nr. 13, p. 15).

Gyd. J. Vileišis buvo  Panevėžio apygardos lietuvių gydytojų draugijos narys. 1940 metų balandžio 20 d. ataskaitiniame susirinkime pirmininku išrinktas gyd. Povilas Legeckis, g. 1897 07 26, gyv. Panevėžyje,Vasario 16-osios g. Nr. 28, pavaduotoju išrinktas gyd. Juozas Vileišis, g. 1895 08 21, gyv. Panevėžyje, Puzino g. Nr. 9 (LCVA. F. 404, ap.2, b. 203, l. 52 ).