Medicinos ir farmakologijos profesorė Aldona Lillian Balčytė – Baltch Gravrogkas (1926 – 2016)

Prof. Aldonos  Balčytės  mama Julija Puzinaitė gimė ir augo Panevėžyje. Tėvo Antano Balčo gimtinė – Panevėžio rajonas, Raguva. XX amžiaus pradžioje Julija ir jos artimieji  emigravo į JAV. Į JAV emigravo ir Balčų šeima. Likimas taip lėmė, kad  Antanas ir Julija pirmą kartą susitiko už  Atlanto. Sukūrė šeimą. GyvenoBingamtono mieste. Šeima susilaukė trijų atžalų – Juliaus, Kęstučio ir Aldonos. Prabėgus geram dešimtmečiui po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, apie 1932 m. Balčų šeima grįžo į Lietuvą. Vienerius metus gyveno Kaune ir po to atvyko į gimtąjį Panevėžį. Dukrai Aldonai buvo šešeri metai. Ji mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje ir Vaikų muzikos mokykloje, fortepijono klasėje. Buvo aktyvi  gimnazijos ,,Meno kuopos“ valdybos narė, skaitė savo kūrybą, ruošė literatūrinius pranešimus, gimnazijoje šoko liaudies tautinius šokius.  Tai liudija išlikusios nuotraukos. 1944 metais Aldona, baigusi Mergaičių gimnaziją, sėkmingai įstojo į  Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Tačiau studijas teko nutraukti.

Antano Balčo šeima. Panevėžys, apie 1937

Julijos ir Antano Balčų šeima, bijodama, kad gali būti ištremta į Sibirą, ryžosi emigruoti į Ameriką. Po ilgų susirašinėjimų su valdžios institucijomis, pagaliau gavo leidimą vykti į JAV. Tai buvo 1947 metai. Šeima laimingai pasiekė Amerikos krantus ir gyveno Bingamtono  mieste (NY).

Aldona medicinos studijas tęsė Niujorko valstijos Sirakūzų (Syracuse university) universiteto Medicinos fakultete. 1952 metų birželio 2 d. Aldonai Balčytei – Baltch buvo įteiktas medicinos gydytojos diplomas. Įgijo teisę užsiimti medicinos praktika Niujorko ir Ilinojaus valstijose. Universiteto profesoriai A. Balčytę  gyrė kaip nepaprastai gabią ir darbščią studentę, aktyvią fakulteto Seserijos vicepirmininkę. JAV leidžiamas  laikraštis ,,Darbininkas“ jaunąją medikę studijų baigimo proga sveikino ir linkėjo sėkmės savo specialybėje, o taip pat ir lietuviškame darbe. Priminė, kad  Aldonos brolis Kęstutis  –  Niujorko valstijos, labiausiai lietuviškojo miesto,  Amsterdamo parapijos kunigas vikaras, o jo brolis Julius – vaistininkas, su tėvais gyvenantis  Bingamtono mieste (Redakcijos skiltis. ,,Baigė medicinos studijas“. ,,Darbininkas“, Nr. 42 ,1952 06 10, p. 5). (J.V. Č. pastaba:  Kęstutis Robertas Balčys (1924 – 1991) – NY Amstardamo kunigas, vargonininkas, dainininkas).