Utenos kunigas, publicistas, švietėjas Pranas Turauskas (1876 – 1919)

Kun. P. Turausko laiškas kun. pr. A. Dambrauskui – Jakštui.

Aukštai guodojamas Tamsta! Už maloniai pasiųstą laišką bei gražius linkėjimus ko širdingiausiai sakau ačiū. Paštinių kortelių su vaizdais iš Paryžiaus Parodos  (Veivirženiškiai parodą ,,pagražene” vadina ), ant kiek galėjau žinoti, dar niekas daugiau neturi, kaip tik p. M. Saunytė, nuo kurios aš ir šituos gavau, bet ar yra vaizdeliai (sekantis žodis neįskaitomas) nežinau, girdėjau vidurvasaryj jog dar nebuvo!

Progai atsitikus, pasiteirausiu nuo jos, bene jau kur nors yra ir paprašysiu, kad man net kelius egzempliorius prisiųstų. O aš į Kauną 6 kovo ant egzamino atvažiuodamas, atsivešiu vaizdelių abiejos pusių, jei tik abejos būtų. Baigdamas ant to savo raštų, linkėju Jums visokių nuo Viešpats mylistų ir meldžiuos už Jus ištikimas Jūsų tarnas kun. Turauskis .4. I. 1902 m. Veivirženai (Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius,  F. 1 – F 101, l. 3. 1902 .I. 4, Veiviržėnai).

(Aut. pastaba: VUB saugomi 22 vnt. kortelių. Dalis trumpų laiškučių parašyti ant nedidelio formato perlenkiamų atvirukų su lietuviškais etnografiniais vaizdeliais. Reikia manyti, kad tai iš Paryžiaus parodos grafikos darbai perkelti į spaudą. Taigi šių atvirukų matyt labai reikėjo kun. A. Dambrauskui- Jakštui).