Utenos kunigas, publicistas, švietėjas Pranas Turauskas (1876 – 1919)

Iki mūsų dienų yra išlikę kun. P. Turausko laiškų, atvirlaiškių rašytų savo bičiuliams kun. J. Tumui- Vaižgantui  ir kun. A. Dambrauskui – Jakštui. Laiškai saugomi Vilniaus universiteto Rankraščių skyriuje (VUB RS).  Iliustracijai pateikiu du laiškus, kurie atspindi bičiulių draugystę, solidarumą, pagarbą.

Kun. P. Turausko laiškas kun. J. Tumui – Vaižgantui.

Mielas Redaktoriau! Priimki tatai nuo manęs kuo geriausius linkėjimus, visokeriopos laimės, o ypač Tavo rašytojo balso, kad paklausytų ne tik visi lietuviai, ir tie, ką eidami pirmyn niekad nežiūri, kas po kojomis, ir tie, ką žiūri, ir tie kurie  į balą įsibridę eina atgal, ir tie, kurie niekur neeina, ir tie, kurie visur, ir kur nereikia eina, bet kad ir mūsų braliai ir mūsų baudėjai. Visi, visi. Dievas tegloboja visad Tave ir Vilniuje, ir Amerikoj, ir kaip sugrįši. Tavo tarnas Prance . 17. III. 1910″.