Profesorė Vanda Zaborskaitė – pasiryžti darbui savosios tautos ir valstybės labui

,,Atmintyje ryškėja gimnazijos šventės“, – rašo prof. V. Zaborskaitė, –  Vasario-16-osios, Motinos  dienos minėjimai, iškilminga mokslo metų pradžia – ,,gražiai išsirikiavusi eisena, traukianti į Katedrą“. Atmintyje liko gimnazijoje laukiamos kasmetinės priešvelykinės rekolekcijos, kai tris dienas nebūdavo pamokų. ,,Laikas buvo skirtas susikaupimui ir kritiškai autoanalizei: didelė saviauklos, savikūros mokykla“ (Zaborskaitė Vanda. ,,Atsiminimų trupiniai“.  Panevėžio mergaičių gimnazija. Atsiminimai. (Sudarytojai J. Brazauskas, E.Urbonas. Išleido Panevėžio 2-ji vidurinė mokykla). Panevėžys: AB ,,Panevėžio spaustuvė“, 1992, p. 34 – 36).

Nenumaldomai laikas skubėjo, atėjo 1940 – 1941- ųjų metų vasara. Vasara, atnešusi politines permainas – Lietuvos okupaciją, žmonių trėmimus į Sibirą, o vėliau žydų holokaustą, Antrąjį pasaulinį karą. Lietuvos švietimo sistema buvo sutrikdyta. Gimnazijos pervardintos į vidurines mokyklas. Daugelį vyresniosios kartos mokytojus pakeitė kiti mokytojai… Gimnazistė Vanda Zaborskaitė šiais lemtingais metais mokėsi I-osios vidurinės mokyklos baigiamojoje X a klasėje, klasės vadovas Jonas Aukštuolis.

Apie skausmingą Panevėžio miesto švietimo laikotarpį vaizdžiai savo atsiminimuose rašo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Jonas Dičius: ,,1941 metų birželio mėnesio 21 diena. Mokytojų tarybos posėdis I-ojoje vidurinėje mokykloje. Dalyvauja I ir II vidurinių mokyklų mokytojai, tik daug kėdžių tuščių. Vienų nebėra ir nebebus, kiti neatėjo ar net pasislėpė. Nuotaika nervinga ir slegianti. Tik prieš savaitę buvo žmonių areštai, trėmimai. Išvežti keli I ir II vidurinių mokyklų mokytojai… Tik išvakarėse mes su mokytoju Jonu Aukštuoliu vaikščiojome Nevėžio krantine. Jis, kaip buvęs Lietuvos nepriklausomybės  laikų diplomatas, dirbo pasiuntiniu Brazilijoj, Čekoslovakijoj ir  kitose šalyse, įdomiai pasakojo apie kitas šalis. Niekas mūsų nežinojome, kad tai bus paskutinis pasimatymas“( Dičius Jonas. Mokykloje karo metais. Panevėžio mergaičių gimnazija. Atsiminimai. (Sudarytojai J. Brazauskas, E.Urbonas. Išleido Panevėžio 2-ji vidurinė mokykla). Panevėžys: AB ,,Panevėžio spaustuvė“, 1992, p. 53).