Profesorė Vanda Zaborskaitė – pasiryžti darbui savosios tautos ir valstybės labui

Prof. Vanda Zaborskaitė savo knygoje „Tarp istorijos ir dabarties: literatūra, at­siminimai, publicistika“ (2002) labai jautriai pasakoja apie Panevėžio gimnazistų 1940–1941 mokslo metus, prisimena ir rusų kalbos mokytoją Joną Aukštuolį. Ji rašo: „Pasibaigė 1940 metų vasara, kupina Nepriklausomybės praradimo sielvarto, atėjo rugsėjo 1-oji. Ji visiškai kitokia negu ankstesnės, mokiniai su mokytojais ne­ beina į Katedrą prašyti Aukščiausiojo palaimos prasidedantiems mokslo metams“ (Zaborskaitė Vanda. Tarp istorijos ir dabarties: literatūra, atsiminimai, publicistika. Vilnius: Tyto alba, 2002, p. 516).

Panevėžio I-osios vidurinės mokyklos X a klasės abiturientai su auklėtojų Jonu
Aukštuoliu. Iš kairės 1-oje eilėje antras Jonas Aukštuolis. Iš dešinės 2-oje elėje trečia stovi
Vanda Zaborskaitė. Panevėžys, 1941 05

Profesorė pasakoja, kad 1940 m., pasikeitus švietimo sistemai, buvusi berniukų gimnazija tapo mišria mokykla: „Susirinkę iš skirtingų moky­klų ir klasių į X a klasę, mes greit pasijutome labai artimi vienas kitam. Labiausiai mus jungė tai, kas tuomet vyko Lietuvoje, jungė bendras nelaimės ir neteisybės jausmas, skaudaus praradimo ir nepaklusnaus maištingumo nuostatos. Buvome juk Nepriklausomos Lietuvos vaikai, lietuviškos mokyklos auklėtiniai, tad giliai jautėme, kad iš mūsų atimta tai, kas brangiausia – tėvynės laisvė, kad esame sveti­mos galybės pavergti, kad prievarta mums brukama priešiška ideologija ir pasau­lėžiūra. Su įkarščiu ieškojome argumentų, paneigiančių materializmą, marksizmą, sovietizmą“ (Ten pat, p. 517).

Ar moksleiviai sulaukė mokytojų atsakymų?..

Pasikeitusi švietimo sistemos ideologija, naujų disciplinų įvedimas į moko­mąsias programas, naujų mokytojų priėmimas keitė buvusią mokyklos tvarką. Mokytojas Jonas Dičius rašo, kad rengiantis Spalio revoliucijos šventei – lapkri­čio 7 d. – buvo sudarytas organizacinis komitetas. Atsakingu už literatūrinę pro­gramą buvo paskirtas mokytojas Jonas Aukštuolis, dėstęs rusų kalbą. Pateikiamas 1940 m. spalio 24 d. Panevėžio I vidurinės mokyklos mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. 4 fragmentas, atspindintis to meto mokytojų ruošimasis minėti spalio revoliucijos 23-ąsias metines.

Panevėžio I vidurinės mokyklos mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 4

Posėdyje dalyvavo mokyklos direktorius J. Navasaitis, inspektoriai: Tamonis ir Janulionis. Mokytojai: Kilčiauskas, Vitkauskas, Jatautas, dr. Elisonienė, Aukštuolis, Povilionis, Kiaunė, Liudvikas, Pokrovskis, Bakys, Čiulkovienė, Drazdauskas, Sidaras, Šydeikis, dr. Didžiulis, Didžiulienė, Baronienė, Bronevičienė, Daniusevičienė, Suraučienė, Kaminskas, Abelskis, Asanavičienė, Karka, Vaitkevičius, Daniusevičius, Sabulytė, Dičius. Tėvų komiteto narys Trapikas ir komjaunimo atstovas Lopato. Posėdyje buvo svarstomi mokinių priėmimai ir išbraukimai, skaityti aplinkraščiai, Spalio revoliucijos minėjimas, klausimai ir sumanymai. (…)

Instrukcija Spalio revoliucijos sukaktuvėms minėti.

Perskaityta 1940 m. spalio 21 d. Nr. 31209 instrukcija apie Didžiosios Spalio Socialistinės Revoliucijos XXIII metinių sukaktuvių minėjimą. Pagal šią instruk­ciją Spalio revoliuciją minėti taip:

I grupė – visos abiejų mokyklų V klasės turi iškilmingą posėdį 9.30–12 val.

II grupė – visos VI–VII klasės turi posėdį 13 – 17 val.

III grupė – visos VIII, IX, X klasės – 18–22 val.

Per pirmąjį posėdį skaitys paskaitą insp. Tamonis, II – mokyt. Damanskis, III – Šydeikis. Lapkričio 7 d. mokiniai dalyvauja kartu su darbo žmonėmis atskiromis kolonomis demonstracijose mieste. Jos metu kalbės mokyt. Šydeikis. Iškilmių proga tos pačios dienos vakarą rengiama abiejų mokyklų mokytojų šeimyninis pobūvis-arbatėlė.

[…]

1. Mokyklos fasadas puošiamas socializmo vadų Markso, Engelso, Lenino ir Stalino portretais „kopėčiomis“, viršuje penkiakampė žvaigždė, apačioje, ties Stalinu, tekanti Saulė. Be to, ilgas per visą gimnaziją įrašas, šūkis. Vakare mokykla iliuminuojama. Darbo brigados vadas mokyt. Bakys (Abelskis, Sidaras).

2. Posėdžių salė puošiama vainikais, gėlių vazonais. Prezidiumo stalo į priekį nuleisto uždangalo viduryje atskleista knyga, virš jos pjautuvas su kūju, ant stalo gėlės. Už prezidiumo stalo L.T.S.R. ženklas, iš šonų – Lenino, Stalino portretai, kiek žemiau Paleckio portretas, iš šonų socialistinės krypties kū­rėjų portretai bei revoliuciniai paveikslai. Darbo brigados vadas mokyt. Čiulkovienė, Danisevičienė, Apanavičienė, Drazdauskas, Povilionis.

3. Eisenoje nešama valstybinė vėliava, revoliucijos vadų portretai ir transpa­rantai su revoliucijos bei socialistinės mokyklos lozungais ir šūkiais. Jais rūpinasi, juos parūpina darbo brigada, kurios vadas mokyt. Šukys (Šydeikis, Kilčiauskas, Jatautas).

[…]

8. I-ojo posėdžio literatūrinei daliai vadovauja ir jos programa rūpinasi mokyt. Vitkauskas ir Okuličienė, II-ojo posėdžio – Dičius ir Jagminienė, III-ojo – mokyt. Freimanas ir Aukštuolis.

9. Visų trijų posėdžių muzikinei, vokalinei daliai vadovauja ir jos programa rūpinasi mokyt. Karka ir Likerauskas. (cit. iš Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos muziejaus fondų. Sudarė mokyt. Vytautas Baliūnas. Panevėžys, 2011, kalba netaisyta).