Panevėžio gydytojų draugijos veikla. 1922 – 1940

Draugija turi teisę  turėti atspaudą, daryti sutartis, dalyvauti teisme kaip juridinis asmuo, gali įsigyti judamąjį ir nejudamąjį turtą. Likvidavus PGD turėtas turtas perduodamas Lietuvos universiteto Medicinos fakultetui ir kt.

Panevėžio gydytojų draugijos dokumentas. 1922

 Įstatus pasirašė : iniciatoriai – pirmininkas Š. Meras, Respublikos g., dr. V. Gusevas, Respublikos g.,  E. Golobek. Laikinos draugijos valdybos nariai : J. Gurvičius, Marijos g. Nr. 11, A. Didžiulis, sekretorius, Respublikos g. Nr. 30. Įstatai užregistruoti Panevėžio m. ir apskrities viršininko raštinėje 1922 metų rugpjūčio 18 d. Nr. 23(LCVA. F. 404, ap. 2, b. 205, l.3, 3a. p. 4,  4 a. p.).

Panevėžio gydytojų draugijos dokumentas. 1922

Pagal to meto galiojančius kontrolės  įstatymus, Panevėžio miesto visuomeninės organizacijos privalėjo Policijos nuovados viršininkui raštu pranešti apie pasikeitusią organizacijų veiklą, valdybos  sudėtį ir kt.  Tuo pat metu  Policijos viršininko pareigūnas privalėjo šias gautas žinias perduoti apskrities viršininkui. Visuomeninių organizacijų vadovai sulaukdavo perspėjimų dėl laiku nepateiktų ataskaitų. Toks priminimas  raštu  buvo  išsiųstas  Panevėžio gydytojų draugijai. Dokumente rašoma :

 ,,Panevėžio apskrities viršininkas,

 Panevėžio miesto policijos nuovada

Ispėju, kad Panevėžio gydytojų draugijos valdyba, kad ateityje einant ,,įstatymų  apie draugijasˮ § II (Vyr. Žin. Nr. 15) reguliariai pranešinėtų man apie kiekvieną naujai perrinką ar pasikeitusį valdybos sąstatą ˮ (LCVA. F. 404, ap. 2, b. 205, l.28). Ar PGD reagavo į pranešimą? Taip,  nurodymus vykdė stropiai.  Tai patvirtina Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA)  saugomi 1931 ir 1938 metų PGD dokumentai. PGD veikla buvo publikuojama  žurnale ,,Medicinaˮ. Pavyzdžiui, 1931 metų pradžioje į PGD valdybą ir skyrius buvo priimti sekantys gydytojai: į Mokesčių komisiją – T. Gutmanas, A. Babianskas, Repšys, Tarifų komisiją – A. Domaševičius, V. Gusevas, Lučno, Repšys, L. Berenšteinas, E. Golombekas,  į Receptų komisiją –  E. Golombekas ( vyresnysis), B. Aizinbudas, A. Babianskas, į Revizijos komisiją – V. Gusevas, Gernetas, Lučno. Kandidatu į valdybą – Z. Burokas. Knygyninku – L. Berenšteinas. Kasininku –  B. Aizinbudas. PGD  pirmininku patvirtintas gyd. A. Domaševičius, pavaduotoju T. Gutmanas, sekretoriais – A.  Babianskas ir Sobolis (Medicina, 1931 Nr.6, p. 690).