Vytautas Jonas Gylys – Nepriklausomos Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Švedijoje

Šias ir kitas gautas  V. J. Gylio korespondencijas iš  Stokholmo diplomatas E. Turauskas publikavo Berne leidžiamame biuletenyje, kuris buvo platinamas Lietuvos pasiuntiniams kitose užsienio šalyse. Tai buvo  didelė paspirtis keistis žiniomis su kitais diplomatais, dirbusiais JAV,  Brazilijoje, Italijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. 1946 m. E. Turauskui išvykus gyventi į Prancūziją, o 1949 metais  V. J. Gyliui – į Kanadą, dviejų diplomatų ryšys nutrūko. V.J. Gylys iki mirties dirbo Lietuvos generaliniu konsulu Kanadoje (Torontas). Jo diplomatinė karjera truko 40 metų.  V. J. Gylys, sulaukęs 73 metų amžiaus, mirė Toronte.

Apie paskutinius  V. J. Gylio gyvenimo ir veiklos metus Toronte žinių nėra gausu. Reikia tikėtis, kad Kanados lietuvių bendruomenė prisidės prie diplomato  V. J. Gylio atminimo išsaugojimo ir Lietuva sulauks archyvinės medžiagos, atspindinčios diplomato veiklą Kanadoje.

Apybraiža parengta 2014 m.