Prienų miesto gydytojas Juozas Brundza

XX a. 9 dešimt., prieniškiai, pirmųjų Sąjūdžio metų pakilimo įkvėpti, atliko ypatingos pagarbos vertus darbus. 1989 metais naujosiose miesto kapinėse ( 1961 metais senosios Prienų kapinės buvo uždarytos)  iškilmingai buvo perlaidoti Prienų miesto istorijai žymių žmonių palaikai: kun. Felikso Martišiaus, Žiburio gimnazijos direktoriaus ir Antano Šapalio, buvusio vokiečių koncentracijos kalinio palaikai iš Lenkijos.

Ypač iškilmingas buvo 1990 metų lapkričio 16 d. gyd. Juozo Brundzos ir jo artimųjų palaikų (sūnaus Juozo ir uošvio Mykolo Tomaševičiaus) perkėlimas į naująsias Prienų  kapines.  Dukra Gražina Brundzaitė –  Natkevičienė iš JAV atsiuntė tokį  laišką ŽODIS PRIE TĖVELIO KAPO: ,,Brangūs Prieniškiai ir visi čia susirinkusieji, su didele širdgėla pergyvenu šią dieną, kada man brangaus Tėvelio ir artimųjų palaikai atranda amžino poilsio vietą, bet aš pati ir vėl negaliu būti Jūsų – susirinkusiųjų tarpe. Mano pasirinkta laisvė ir Geležinė uždanga anuomet užkirto man kelią į mylimo Tėvelio laidotuves, jo gyvybei užgesus. Manęs ten nebuvo ir tada, kai šaltam kapan atgulė ir mano broliukas, o motina, pasilikusi viena, susirado sau prieglobstį Vilniuje, pas savo gimines. Taigi iš mūsų šeimos Prienuose neliko nieko, kas pasirūpintų jų kapais, bet pasirodė, kad liko daug didesnė šeima – tai Jūs visi prieniškiai ir apylinkių žmonės, seni ir jauni, turtingi ir beturčiai, lenkai, rusai ar žydai, kuriuos visus vienodu rūpestingumu daktaras gydė, pas kuriuos jis bėgo ar važiavo dieną ar naktį per lietus, audras ar sniegu užverstais keliais. Tiesą sakant, aš labai retai jį matydavau namuose. Tik didžiajai savo šeimai jis pašvęsdavo daugiau laiko, negu mums. Sunkiems savo ligoniams jis buvo paskutinė viltis ir jų išgelbėtojas, ir dėl to visko jis pasiliko gyvas ir neužmirštas ligi šių dienų…Kaip liko neužmirštas jo kapas. Tą kaip tik įrodo šios dienos susibūrimas ir šios ne kasdienės apeigos. Be Jūsų visų rūpesčio ir tiek įdėto darbo – kas kitas būtų galėjęs šį perkėlimą atlikti? Visiems ačiū čia susirinkusiems ir kaip nors prisidėjusiems prie šio kapo perkėlimo – tariu nuoširdžiausią – Dėkui…Ir jeigu Dievas leis, tikimasi Jus visus pamatyti kitais metais Prienuose. Jūsų visuomet prieniškė Gražina Brundzaitė – Natkevičienė“.

Prienų inteligentija siekė, kad prieškario metais gyd. Juozo Brundzos šeimos įkurta vaistinė būtų išsaugota, kaip miesto urbanistinė paveldo dalis. Ketinta įsteigti gyd. J.Brundzos memorialinį muziejų. Deja, šio projekto nepasisekė įgyvendinti. Pastatas buvo nugriautas. Tačiau, nežiūrint į tai, miestelėnai iki šiol saugo gyd. Juozo Brundzos atminimą, prižiūri kapavietę. Jo garbei viena gatvė miesto centre pavadinta gyd. Juozo Brundzos vardu.

  Apybraiža parengta 2018 m.