Sala Lituana XXXII

Romą atstovavo – kun. Kazimieras  Rėklaitis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje Voldemaras Čarneckis, Lietuvos Charge’ d’affaires prie Šv. Sosto dr. Kazimieras Graužinis. Ekspozicijos projekto autorius dailininkas Adolfas Valeška. Parodai lėšas skyrė Lietuvos vyskupijų ganytojai:  K. Paltarokas, J. Staugaitis, J. Kukta, A. Karosas. Iškilus nesutarimams su kaimynais lenkais, ginčus padėjo išspręsti diplomatai: V. Čarneckis, dr. K. Graužinis, J. Urbšys ir kiti URM pareigūnai.

Leidinys gausiai iliustruotas dokumentais (LNMMB RS, f. 158, saug. vnt 47), nuotraukomis.

Tikiu, kad šis leidinys užpildys 80 metų nutylėtą ir menkai tyrinėtą reiškinį – Lietuvos dalyvavimą Pasaulio katalikų periodinės spaudos parodoje Vatikane.