Panevėžio gydytojų draugijos veikla. 1922 – 1940

1931 metų gruodžio 12 d. Panevėžio gydytojų draugijos valdyba  išsiuntė raštą  apie savo veiklą  Policijos nuovados viršininkui, o šis raštą perdavė Panevėžio miesto ir apskrities viršininkui. PGD rašo, kad  draugija veikia ir jos sudėtis sekanti: pirmininkas gyd. Andrius Domaševičius, gyv. Marijos g. Nr. 27, vicepirmininkas gyd. Vitalis Gusevas, gyv. P. Puzino g. Nr. 2, sekretorius gyd. Antanas Didžiulis, gyv. Puzino g. Nr. 4, sekretorius gyd. Aleksandras Babianskas, gyv. Vasario 16-osios g. Nr. 17, kasininkas gyd. Jokubas Gurvičius, gyv. Marijos g. Nr. 11, valdybos narys gyd. Leonas Berenšteinas, gyv. Respublikos g. Nr. 36ˮ  (LCVA. F. 404, ap. 2, b. 205, l.7).

Tenka pažymėti, kad iki 1933 metų PGD posėdžiai bendru sutarimu vyko rusų kalba, nes dalis gydytojų medicinos studijas buvo baigę Rusijoje. Tik 1933 metais  į Panevėžį atvykus dirbti gyd. Jonui Statkevičiui, jo iniciatyva ir pareiškus protestą buvo priimtas sprendimas Gydytojų draugijos posėdžius vesti  lietuvių kalba. Pradžioje  šis reikalavimas buvo sukėlęs sumaištį – kilo nepasitenkinimas, posėdžiai vyko ir rusų, ir lietuvių kalba. Laikui bėgant viskas aprimo, pasitarimai vyko tik lietuvių kalba. 1936 metais gyd. J. Statkevičius tapo  Gydytojų  draugijos valdybos nariu.

Panevėžio gydytojų draugijos dokumentas. 1938

1938 metais Panevėžio gydytojų draugijos valdybos sudėtį  sudarė  žydų tautybės medikai: gyd. Teodoras Gutmanas, gim. 1881, pavaduotojas gyd. Zundelis Borokas, gim. 1888, kasininkas gyd. Bencijonas Aizinbudas, gim. 1893, I –asis sekretorius gyd. Meeras Sobolis, gim. 1893,  II -asis sekretorius Efromas Golombekas, gim. 1891 metais. Pranešime pažymėta, kad visi Panevėžio  gydytojų draugijos valdybos nariai yra žydų tautybės. 1938 metų balandžio 28 d. valdybos nariai pažymose nurodė ir liudijo, kad sutinka būti Panevėžio gydytojų draugijos vadovybės sudėtyje  ir, kad tai atitinka  Draugijos 40 įst. ir 14, 15, 34 str. reikalavimus. Dokumentą pasirašė gydytojai:  Teodoras Gutmanas,  Zundelis Borokas, Bencijonas Aizinbudas, Meeras Sobolis ir Efromas Golombekas (LCVA. F. 404, ap. 2, b. 205, l.45).