Mėgėjų teatro sambūris 1899 – 1940 m.

Iki 1940 metų Utenos mėgėjų teatro kuopa pastatė 18 dramos spektaklių, jų režisierius buvo Utenos miesto burmistras Juozas  Bartašius. Vaidinimus parinkdavo Liudas Urbanavičius-Urbonaitis. Buvo pastatyti spektakliai: P.Vaičiūno ,,Nervai“ ir  ,,Patriotai“, ,V. Mykolaičio-Putino,,Valdovas“,  J.Audriono ,,Teta iš Amerikos“, A. Tarasonio ,, Taip tėvas norėjo“, kraštiečio kun. K. Čiplio-Vijūno komedijos ir kt. (pastarojo autoriaus pjeses nuo  1997 m. visoje Lietuvoje stato mėgėjų teatrai).

Tenka priminti, kad iki 1940 m. Lietuvos  miestelių ir bažnytkaimių jaunimas, inteligentai aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje Įvairaus amžiaus žmonės vaidino, giedojo bažnyčių chore, buvo aktyvūs pavasarininkų, ateitininkų organizacijų nariai. Kad sodžiuje tinkamai būtų režisuotas spektaklis, gerai savo vaidmenis išjaustų vaidintojai, kad tinkamai būtų paruošta salė ir kt., 1924 m. Šiauliuose buvo išleista knyga ,,Sodžiaus teatras. Patarimai sodžiaus vaidintojams“. Autorius Brundalas (Petras Tarulis).

Balys Sruoga rašė, kad Mėgėjų teatro vakarai savo reikšme mūsų tautos atgimimui galėtų varžytis su rašytąja literatūra.

Apybraiža parengta 2015 m.