Mėgėjų teatro sambūris 1899 – 1940 m.

Mėgėjų teatro veiklą, pražydusią vaiskia žaluma, nutraukė 1914 m. prasidėjęs Pasaulinis karas. Dauguma inteligentų, moksleivių pasitraukė į Rusiją. Lietuvos profesionalus ir Mėgėjų teatras atgimė tik po 1918 metų Vasario 16-osios akto. Kultūrinis gyvenimas atgijo miestuose, miesteliuose, kaimuose. Pavyzdžiui, Panevėžio vyskupijos vyskupas Kazimieras Paltarokas ragino kunigus steigti prie bažnyčių parapijos namus su sale, biblioteka. Prašė telkti jaunimą į pavasarininkų, ateitininkų, skautų organizacijas, rengti vaidinimus ir kt. 

vysk.K.Paltarokas

Kaip to rezultatas skleidėsi kūrybingas saviveiklininkų, teatro mėgėjų kuopų, rašančių pjeses ir statančių spektaklius režisierių, tarp jų ir kunigų dramaturgų būrelis. Aktorius Stasys Pilka rašo, kad Lietuvoje pasklido sodžiaus teatras, kurio misija, be pramogos tikslų, tapo ir rimto tautos auklėjimo pobūdžio, kultūros skiepijimo priemonių visuma. Spektaklių režisieriams buvo iškelta užduotis: rinkti veikalus ir statyti tokius spektaklius, kurie turį vieną ar kitą aukštą idėją, kurie auklėją žmones. Iškilo problema, kur tokių veikalų gauti? Pavyzdžiui, 1927 m. sausio-vasario mėn. Utenos mėgėjų teatro kuopos pirmininkas, Taikos teisėjo raštininkas Liudas Urbanavičius (Taikos teisėjo raštinė) valdybos vardu rašė du laiškus Kauno valstybinio teatro valdybai (teatro direktorius Antanas Sutkus) prašydamas atsiųsti ,,privačiai organizacijai“ vaidinimų, suteikti patarimų meno srityje. Prašė ir kitų patarimų. Pavyzdžiui: 1. Koks turi būti kuopos žetonas (ženklas), vėliava? 2. Gal yra žinoma Lietuvoje panaši organizacija/kuopa iš kurios būtų galima gauti  vėliavos, ženklo pavyzdį, kuris tiktų visoms  teatro kuopoms?  (VUB RS. F. 1 – F183, l. 263). 1927 01 24  laiške L. Urbanavičius rašo, kad Utenos vaidintojai turi savo kuopos įstatus ir laikosi iškelto tikslo: ,,Kelti ir remti lietuvių tautos meną visuomenėje“. Pagal įstatų 9 straipsnį, turi savo vėliavą tamsiai žalios spalvos su žetonu ir obalsiu ,,Menas-Tautos siela“. Turi Teatro kuopa savo žetoną ir antspaudą. Kauniškiams priminė, kad vykdami gastrolėms į Uteną turi iš anksto kuopai pranešti ir suderinti datą ir laiką, kad salė nebūtų užimta, nes tuo metu gali vaidinti uteniškiai. Be to, būtų laiko tinkamai pasiruošti Kauno vaidintojų sutikimui, būtų paruoštas reikalingas inventorius, dekoracijos, kurių jau turi įsigiję.