Gydytojas Juozas Vileišis (1895 – 1971)

Karinis pasirengimas. Studijos Lietuvos univversiteto (LU) Medicinos fakultete

1918 06 26 Charkovo universiteto Medicinos fak. išduotas dokumentas Nr. 690 liudijo, kad J. Vileišis baigė 4 semestrus Medicinos fakultete. Tad 1922 03 25 į LU buvo mielai priimtas ir sudarytos sąlygos tęsti medicinos studijas.  Nuo1923 09 01 Krašto apsaugos ministerija (KAM) skyrė stipendiją, buvo įrašytas į Sanitarijos skyriaus stipendininkų sąrašą. Nuo 1924 07 01 Juozas du mėnesius Karo mokykloje mokėsi rikiuotės kursą ir tų metų rugpjūčio 26 d. baigė medikams nustatytą mokslą. Buvo rekomenduota J. Vileišiui suteikti leitenanto laipsnį. 1924 10 07 išduotoje Atestacijoje, gyd. Juozas Vileišis apibūdintas kaip drausmingas, darbštus, sveikas, gero elgesio lietuvis, atitinkantis KAM stipendininkams statomiems reikalavimams (LCVA. F. 930, ap. 5, b. 3017, l. 19, 36 ir LCVA. F. 930, ap. 8, b. 200, l. 42 ).

J.Vileišio dokumentas

Už KAM suteiktą stipendiją J. Vileišis turėjo  įsipareigoti tris metus tarnauti Karo Sanitarijos tarnyboje ir gavęs gydytojo diplomą dirbti dr. Jono Basanavičiaus karo ligoninėje. Tai liudija 1925 08 04 Karo Aviacijos skyriaus dokumentas pasirašytas pulk. gyd. Vlado Ingelevičiaus, laikinai einančio Karo Sanitarijos skyriaus viršininko pavaduotojo pareigas. Rašoma, kad karo medikai Vileišis ir Elsbergas dar nėra gavę diplomo, tai dar netarnauja už stipendiją, pradės tarnauti nuo dienos diplomo gavimo (LCVA. F. 930, ap. 5, b. 3017, l. 37).