Diplomato dukra, puoselėjusi lietuvybę už Atlanto

Dr. Vladas Natkevičius. Paryžius, 1935 (iš asmeninio foto albumo)

1940 metų rudenį uždarius Lietuvos pasiuntinybę Maskvoje, dr. Vladas Natkevičius su šeima grįžo į Kauną. Grįžimas buvo pilnas nevilties, nes pasienyje Gražina ir Vladas  buvo NKVD sulaikyti. Auklė liko viena su Beatriče ant rankų. Tai buvo skausmo kupinos akimirkos, nes kankino nežinia, ar tėvai matys savo dukrelę… Po kelių dienų V. ir G. Natkevičiai saugiai sugrįžo į Kauną. Gražina augino dukrelę laikinojoje sostinėje, o Vladas, gyvendamas Vilniuje, universitete, kur jam buvo suteiktas docento laipsnis, dėstė teisės mokslų pagrindus. Galima spėti, kad  Vilniaus universiteto rektorius Mykolas  Biržiška, pakvietęs dr. Natkevičių į  universitetą, išgelbėjo jo šeimą nuo tremties į Sibirą. 1944 metų vasarą Natkevičių šeima pasitraukė į Vakarus, o vėliau į Austriją, gyveno Tirolio žemės Schrunco  mieste. 1945 metų gegužės mėn. 25 d.  Vladas Natkevičius, patyręs insultą, mirė. Vladui buvo 52-ji metai. Palaidotas šio miesto kapinėse.

Liko našlė Gražina Natkevičienė su šešerių metukų dukra Beatriče. Pasilikti Austrijoje buvo nesaugu, todėl  pagalbos ranką ištiesė Beatričės krikšto mama Eugenija Birutė Smetonienė gyvenusi JAV,  Klivlande. Ji pasirūpino kvietimu – leidimu vykti į JAV.  Gražina Natkevičienė Amerikoje naujos šeimos nesukūrė, buvo namų globėja, viena augino dukrą, švelniai vadindama trumpu vardu Beti.  

B. Natkevičiūtė mokėsi pradinėje mokykloje (Andrian, Michigano valstija), Klivlando mergaičių gimnazijoje (Klivlando Hoban Domican mergaičių gimnazija) ir  trejus metus studijavo komercijos mokslus koledže ( Dyke College, Ohajo valstija). Vėliau jį aktyviai dalyvavo  JAV lietuvių visuomeninėje veikloje: buvo Amerikos lietuvių tarybos Klivlando skyriaus  vicepirmininke,  iždo sekretore,  Jungtinio baltiečių komiteto Klivlando skyriaus nare, kelių antikomunistinių organizacijų veikėja. Renginiuose sutikusi dr. Kazimiero Pautienio sūnų Algimantą, sukūrė šeimą. 1982 m. gruodžio 31 d. Čikagos  laikraštis ,,Draugas“ rašė: ,,Gruodžio 14 d., antradienį Šv. Jurgio šventovėje Moterystės sakramentą priėmė inž. Algis Pautienis su Beatriče Natkevičiūte.  Povestuvinėn kelionėn išskrido į Havajus.  Abu jaunavedžiai – aktyvūs Amerikos lietuvių tarybos Clevelando skyriaus nariai. Algis jau keleri metai skyriui pirmininkauja“.

 Beatričė ir Algimantas Pautieniai nusipirko Klivlande savo namus, kuriuose abudu gyveno. 2002 metais juos pasiekė liūdna žinia – mirė Gražina Natkevičienė, o 2011 metais – Beatričė neteko vyro A. Pautienio.